DOWNLOAD als PDF

 

Privacy verklaring (AVG)

Verantwoordelijke:

Binnen ProMedi Personeelsdiensten B.V. worden uw persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in uw (elektronische) dossier. Dit is noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

ProMedi Personeelsdiensten B.V. is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat ProMedi Personeelsdiensten B.V. beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Persoonsgegevens:

Voor het leveren van een goede dienstverlening en goed werkgeverschap is het noodzakelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Wanneer ProMedi Personeelsdiensten B.V. uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Bij een inschrijving bij ProMedi Personeelsdiensten B.V. worden NAW, telefoonnummer, e-mail, CV, referenties en gegevens t.a.v. beschikbaarheid vastgelegd.

Indien er sprake is van een dienstverband zullen bovengenoemde gegevens worden aangevuld met BSN, kopie ID of paspoort en overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie. Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via u zijn verkregen, maar afkomstig zijn van derden/instanties zullen wij de bron nader omschrijven.

Grondslag verwerking:

ProMedi Personeelsdiensten B.V. mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien: a. u voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek voor zover die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ProMedi Personeelsdiensten B.V. onderworpen is; d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal van u of een ander natuurlijk persoon; e. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ProMedi Personeelsdiensten B.V. of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zwaarder wegen.

Uw rechten:

U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die ProMedi Personeelsdiensten B.V. van u heeft verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

ProMedi Personeelsdiensten B.V. zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek.

U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan ProMedi Personeelsdiensten B.V. waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

ProMedi Personeelsdiensten B.V. Morel 16 7623 KW Borne

Bewaartermijn:

ProMedi Personeelsdiensten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt.

Derden:

Het kan soms nodig zijn dat uw persoonsgegevens gedeeld worden met andere organisaties, bijvoorbeeld met inleners. In dergelijke situaties worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk is en maken wij duidelijke afspraken met zowel u als met de ontvanger van de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is ProMedi Personeelsdiensten B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Beveiliging persoonsgegevens:

ProMedi Personeelsdiensten B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking. De persoonsgegevens worden bewaard op een versleutelde centrale database MySQL, welke al uw gegevens veilig stelt: a. de persoonsgegevens die digitaal zijn opgeslagen zijn beveiligd met een wachtwoord; b. de computersystemen zijn voorzien van diverse technische beveiligingsmaatregelen; c. fysieke dossiers worden bewaard achter slot en grendel; d. er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig zijn voor het doel van de verzameling; e. alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens.

Vragen:

Indien u vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan telefonisch via het telefoonnummer 06 55 345 777, via de e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op de locatie van ProMedi Personeelsdiensten B.V. zelf. ProMedi Personeelsdiensten B.V. zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Klachten:

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij

ProMedi Personeelsdiensten B.V. Morel 16 7623 KW Borne

2. de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van Privacy Statement:

ProMedi Personeelsdiensten B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.